Home » คดีหน้าต่างสูง by Raymond Chandler
คดีหน้าต่างสูง Raymond Chandler

คดีหน้าต่างสูง

Raymond Chandler

Published
ISBN :
Paperback
264 pages
Enter answer

 About the Book 

นิยายชุดนักสืบฟิลิป มารโลว — ลำดับที 3คดีหนาตางสูง หรือ The High Window เปนนวนิยายเรืองที 3 ของเรยมอนด แชนดเลอรทีนำเสนอบทบาทของนักสืบฟิลิป มารโลวนวนิยายเรืองนีตีพิมพครังแรกใน ค.ศ.1942 และไดรับการนำไปสรางเปนภาพยนตร 2 ครัง ครังแรกใชชือวา Time To KillMoreนิยายชุดนักสืบฟิลิป มาร์โลว์ — ลำดับที่ 3คดีหน้าต่างสูง หรือ The High Window เป็นนวนิยายเรื่องที่ 3 ของเรย์มอนด์ แชนด๎เล่อร์ที่นำเสนอบทบาทของนักสืบฟิลิป มาร์โลว์นวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ.1942 และได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ 2 ครั้ง ครั้งแรกใช้ชื่อว่า Time To Kill โดยผู้กำกับภาพยนตร์เฮอร์เบิร์ต ไอ. ลีดส์ ออกฉายในปีเดียวกับที่หนังสือตีพิมพ์ ครั้งที่สองใช้ชื่อ The Brasher Doubloon กำกับโดยจอห์น บราห์ม ออกฉายใน ค.ศ.1947 นอกจากนี้ยังข้ามน้ำข้ามทะเลไปดัดแปลงเป็นละครวิทยุของ BBC Radio 4 ถึง 2 ครั้งใน ค.ศ.1977 และ 2011 นวนิยายเรื่อง คดีหน้าต่างสูง ได้รับคำชมเชยจากนักวิจารณ์และผู้อ่านในแง่ของการวางเค้าโครงเรื่องที่ซับซ้อน ผู้อ่านแทบเดาไม่ได้เลยว่า โครงเรื่องไหนคือโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องไหนคือโครงเรื่องรอง จนกระทั่งอ่านจบแล้วจึงเห็นภาพความเกี่ยวร้อยของหลายๆเหตุการณ์ ทั้งในอดีตและปัจจุบันนวนิยายเรื่องนี้ยังให้ภาพสะท้อนพฤติกรรมของตัวละครด้วยคำอธิบายทางจิตวิทยาและจิตวิเคราะห์ ซึ่งในยุคสมัยนั้นถือว่าก้าวหน้าพอสมควรสำหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบหลงใหลในตัวนักสืบฟิลิป มาร์โลว์ผู้กร้าวแกร่งและอุดมอารมณ์ขันเสียดสีเย้ยหยัน คดีหน้าต่างสูง ได้ให้ภาพอีกมุมหนึ่งของมาร์โลว์ที่อ่อนหวานนุ่มนวลเท่าที่บุรุษผู้หนึ่งจะถนอมไว้ได้ท่ามกลางจิตใจอำมหิตของผู้คนในเมืองใหญ่